Par fondu

Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" ir labdarības organizācija, kas darbojas, veicinot mērķtiecīgu labdarības attīstību Alūksnes un Apes novados, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas. Organizācija darbojas kopš 2005. gada 25. aprīļa, piesaistot līdzekļus no privātpersonām un uzņēmumiem, lai finansētu vietējos projektus, kā arī informē un izglīto sabiedrību par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā, pētī Alūksnes un Apes novadu labdarības tradīcijas, veicina brīvprātīgo kustību labdarības attīstības procesos. 2005. gada 25. jūlijā organizācijai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības virzienos "labdarība" un "pilsoniskas sabiedrības attīstība".

Ziedotāju tiesības:

  • Būt informētam par ziedojuma saņēmēja organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
  • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
  • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
  • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

VID mājaslapā ir pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.

Privātuma politika un datu aizsardzība

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
Personas datu apstrādes Pārzinis ir nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” (turpmāk-AANF), Reģ.Nr. 40008090271, juridiskā adrese Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301, tālrunis 64322236; 28642250, mājaslapa www.aanf.lv

2. Personas datu Apstrādātājs:
Apstrādātājs nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”, Reģ.Nr. 40008090271, juridiskā adrese Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Personas dati tiek izpausti tikai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, kurām ir tiesības un pilnvaras šādus datus pieprasīt.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika:
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā AANF vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un jebkurai personai sniegto pakalpojumu. 

5. Kādus personas datus un kādiem nolūkiem apstrādā AANF?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā AANF, ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas. AANF ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar personas komunikāciju ar AANF;
5.1.5. dati, kurus persona pati paziņo AANF;
5.2. AANF apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
5.2.1. ziedojumu nošķiršanai no pārējās grāmatvedības bilances;
5.2.2. labuma guvējiem-stipendiju un ziedojumu pārskaitīšanai;
5.2.3. saziņai ar klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;
5.2.4. AANF apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu AANF iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6. Kāds ir personas datu apstrādes pamats?
6.1. personas piekrišana – personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar AANF. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Juridisko pienākumu izpilde – AANF ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.3. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – AANF ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot AANF likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Kā AANF aizsargā tās rīcībā esošos personas datus?
AANF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, AANF pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

8. Kādas tiesības ir ikvienai personai, kuras datus AANF pieprasa?
8.1. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
8.2. Vērsties AANF vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

​Palīdzēsim Ukrainas tautai!

Alūksnes un Apes novada fonds turpina jau savulaik uzsākto labdarības akciju “Palīdzēsim Ukrainas tautai”. “Atbalsts sniegšanā sadarbojamies ar Alūksnes nova

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums